Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem jest

BEST-REVIEW LTD

85 GREAT PORTLAND STREET FIRST FLOOR
LONDON
ENGLAND W1W 7LT
73110 63990

1.2 Serwis internetowy https://www.kup-komentarze.com/ dostępny jest pod adresem https://www.kup-komentarze.com/

1.3 Niniejszy regulamin określa:

 1. a) Warunki korzystania z serwisu,
 2. b) Zasady przyjmowania zleceń,
 3. c) Zasady dotyczące zarządzania danymi klienta,
 4. d) Warunki reklamacji

1.4 Zmiana treści regulaminu:

 1. a) Właścicielowi i administratorowi Serwisu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.
 2. b) Propozycja zmiany zamieszczana jest na stronie internetowej https://www.kup-komentarze.com/ oraz doręczana drogą elektroniczną dotychczasowym, zarejestrowanym klientom.
 3. c) Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zamieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem pkt. 4.
 4. d) Regulamin po dokonanych zmianach obowiązuje tylko tych klientów, którzy założą konto po wejściu zmian w życie, z zastrzeżeniem pkt. e.
 5. e) Klienci, wobec których obowiązuje regulamin w brzmieniu przed wejściem w życie zmiany, mogą złożyć oświadczenie , w którym wyrażą wolę stosowania wobec nich Regulaminu w nowym brzmieniu.

1.5 Zgodnie z niniejszym regulaminem za konsumenta uważa się osobę fizyczną lub prawną, która jako konsument finalny nabywa produkt, użytkuje go lub stosuje.

 2.Warunki Korzystania z serwisu

2.1.Klient rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez Serwis polegających na pośrednictwie w zawarciu umowy z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi zwiększające opinie w portalach i wizytówkach, ilość fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.

2.2 Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. W przypadku przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.

2.3 Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie klienta dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.

2.4 Serwis zapewnia, iż zamówiona usług zostanie przekazana do realizacji na rzecz operatora nie później niż w okresie 24 godzin od złożenia zamówienia i zaksięgowania środków. W zależności od wyboru opcji realizacji, kontaktujemy się z państwem w celu ustalenia długości trwania realizacji usługi.

2.5 Administracja serwisu nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, wszelkie spadki mogą wynikać z wyboru jakości przez klienta, prowadzonego konta, zasięgu organicznego lub ingerencji programami trzecimi.

 3. Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać klienci posiadający konto w systemie https://www.kup-komentarze.com/ jak i klienci niezalogowani.

3.2 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi/towaru i stanowi akceptację ceny.

3.3 Zasady przetwarzania danych osobowych klienta na potrzeby serwisu https://www.kup-komentarze.com/ zostały określone w Polityce bezpieczeństwa.

3.4 Zamówienia weryfikowane są pod względem poprawności i dokonanej płatności do godziny 16:00 w dni powszednie. Zamówienia złożone po 16:00 w dzień powszedni weryfikowane są do 16:00 następnego dnia roboczego. Jeżeli zamówienie złożone jest po godzinie 16:00 w dniu powszednim, który poprzedza dzień wolny, weryfikacja następuje do godziny 16:00 w dzień powszedni przypadający po dniu wolnym. Zamówienia złożone w dni wolne – weryfikacja do 16:00 w dzień powszedni przypadający po dniu wolnym.

3.5 Realizacja zlecenia następuje po pozytywnej weryfikacji zamówienia.

 

4. Płatności

W serwisie są honorowane następujące formy płatności:

4.1 Płatność przelewem internetowym – płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności HotPay, PayByLink oraz PayPal w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Serwisu w systemie HotPay, PayByLink oraz PayPal.

4.2 Płatność kartą – płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności HotPay, PayByLink oraz PayPal w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Serwisu w systemie HotPay, PayByLink oraz PayPal.

4.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie systemów płatności.

4.4 Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania systemów płatności należy zgłosić bezpośrednio do w/w systemów.

4.5 Realizacja zmówienia następuje natychmiastowo po zaksięgowaniu płatności.

4.6. Faktura VAT jest wystawiana automatycznie zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu.

4.7 Klient otrzymuje fakturę do 20 minut po złożeniu zamówienia. Faktura zostaje wysłana w osobnej wiadomości email.

5. Reklamacje

5.1 Dochodzenie w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi winno nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Reklamacja winna zawierać:

 1. a) oznaczenie klienta ( imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
 2. b) przedmiot reklamacji,
 3. c) żądanie klienta w związku z reklamacją,
 4. d) uzasadnienie reklamacji wraz z opisem zaistniałego zdarzenia

5.2 Reklamacje składane są za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny kontakt@kup-komentarze.com

5.3 Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpływu do siedziby firmy Kup Komentarze.

5.4 W przypadku uznania reklamacji w jej następstwie Zleceniodawcy przysługuje darmowe zlecenie z usług oferowanych przez Zleceniobiorcę.

 

6. Odpowiedzialność

6.1 Administrator Serwisu oświadcza, że Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z portalami i platformami, na których zamieszcza opinie i komentarze.

6.2 Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Serwisu lub brakiem funkcjonowania Serwisu.

6.3 Serwis realizuje zamówienie wyłącznie w oparciu o przekazane przez Klienta dane. Serwis nie weryfikuje w żaden sposób przekazanych danych. W przypadku przekazania przez Klienta danych błędnych, niekompletnych bądź nierzetelnych Serwis nie bierze odpowiedzialności za niepowodzenie i brak skuteczności zamówienia. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.

6.4 Klient musi przekazać Serwisowi poprawny link lub nazwę profilu do wybranego serwisu społecznościowego. Przekazana treść (profil, post, film) musi być w pełni publiczna dla osób trzecich tak aby operator realizujący zamówienie wykonał je prawidłowo.

6.5 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze klienta oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

6.6 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez klientów.

6.7 Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.